Skip to Navigation

Vliv nutričního stavu na výsledek operace a prognózu

Vztah mezi operační mortalitou, operačními komplikacemi a stavem výživy byl prokázán v řadě studií. Malnutrice negativně ovlivňuje hojení operační rány, délku a cenu pobytu v nemocnici, výskyt nozokomiálních infekcí, frekvenci reoperací a rehospitalizací. Negativní vliv malnutrice se projevuje nejen za hospitalizace, ale je ovlivněna i rekonvalescence a nemocnost ještě několik měsíců po zákroku.

  • Dle mezinárodních studií s několika tisíci pacienty je 1 ze 4 pacientů malnutriční nebo v riziku malnutrice v průběhu hospitalizace.  Na chirurgických odděleních patří riziko malnutrice k nejvyšším. 
  • Ve velké mezinárodní multicentrické studii měli v průběhu hospitalizace pacienti s těžkou malnutricí 12x vyšší mortalitu oproti pacientům s normálním nutričním stavem.
  • V prospektivní dlouhodobé studii měli malnutriční pacienti ještě 3 roky po ukončení hospitalizace významně vyšší riziko mortality než dobře živení pacienti.

Výsledky studií jsou konzistentní a potvrzují jednoznačně negativní vliv malnutrice napříč věkovými skupinami pacientů, včetně dětí.

 

Reference:

  • Sborník SKVIMP, 26. kongres s tématem Komplexní přístup k léčbě abdominálních katastrof, 2010.
  • Kohout P., Rušavý Z., Šerclová Z. Vybrané kapitoly z klinické výživy I., Forsapi, 2010, 125-153.
  • Medical Nutrition International Industry, Oral Nutritional Supplements to Tackle Malnutrition: A summary of the evidence base, 2012