Skip to Navigation

Lékařské informace

Přípravek Infatrini je kojenci s poruchami růstu dobře tolerován, zlepšuje příjem energie, živin, přibývání na váze a lineární růst.[1-5]

Evans a kol. sledovali po dobu dvou týdnů kojence, kteří neprospívali. Podání neředěného přípravku Infatrini od prvního dne podávání kojencům mladším 12 měsíců bylo v této studii dobře tolerováno, přičemž u kojenců mladších 12 týdnů může být z důvodu prevence řídké stolice vhodnější postupné zavádění. U všech kojenců došlo k dosažení odpovídajícího růstu.[1]

Ve studii provedené Clarkem a kol. bylo 49 kojenců se zpomaleným růstem randomizováno buď k podávání přípravku Infatrini, nebo isokalorické kontrolní výživy po dobu 6 týdnů.[2] U chlapců, kterým byl podáván přípravek Infatrini, byl zaznamenán významně rychlejší nárůst hmotnosti a lineární růst než u chlapců, kterým byla podávána kontrolní výživa, což je připisováno o 42 % vyššímu příjmu bílkovin a o 15 – 40 % vyššímu příjmu vitamínů a minerálů ve skupině s přípravkem Infatrini než u kontrolní skupiny. Na rozdíl od kontrolní skupiny si skupina s Infatrini zachovávala normální průměrné koncentrace urey v krvi, vyšší koncentrace hořčíku v moči a nebyl u ní zaznamenán významný pokles v z-skóre délky, zjištěný v kontrolní skupině.[2]

Hopkins a spolupracovníci zkoumali 59 kojenců (většina měla vrozené srdeční vady) po dobu 4 – 6 týdnů. Děti, kterým byl podáván přípravek Infatrini, měly o 40 % vyšší příjem bílkovin a došlo u nich ve srovnání s kontrolní skupinou, které bylo podáváno koncentrované kojenecké mléko obohacené o glukózový polymer a tukovou emulzi, k významnému nárůstu průměrné hodnoty obvodu hlavy.[3]

Van Waardenburg a spolupracovníci pak v nedávné době provedli dvojitě zaslepenou, randomizovanou, kontrolovanou studii s 20 dětmi v kritickém stavu po dobu 5 dnů od přijetí do nemocnice a srovnávali nutriční účinky přípravku Infatrini se standardním kojeneckým mlékem. Použití přípravku Infatrini v této studii vedlo k vyššímu a vhodnějšímu příjmu živin, lepší rovnováze energie a dusíku a podpoře anabolismu bílkovin měřeného pomocí stabilních izotopů. U žádného z kojenců ve studijní skupině se neprokázala gastrointestinální nesnášenlivost.[4,5]

Reference:

  1. Evans S, Twaissi H, Daly A, et al. Should high-energy infant formula be given at full strength from its first day of usage? J Hum Nutr Diet 2006;19:191-7.
  2. Clarke SE, Evans S, Macdonald A, et al. Randomized comparison of a nutrient-dense formula with an energy-supplemented formula for infants with faltering growth. J Hum Nutr Diet 2007;20:329-39.
  3. Hopkins M, data on file.
  4. van Waardenburg DA, de Betue CT, Goudoever JB, et al. Critically ill infants benefit from early administration of protein and energy-enriched formula: a randomized controlled trial. Clin Nutr 2009;28:249-55.
  5. de Betue CT, van Waardenburg DA, Deutz NE, et al. Increased protein-energy intake promotes anabolism in critically ill infants with viral bronchiolitis: a double-blind randomised controlled trial. Arch Dis Child 2011;96:817-22.